Close
Close

I'm a boater! Email me yachts and information.


I accept YachtWorld's Terms of Use

YachtWorld Betingelser for bruk (revidert august 2017)

VIKTIG! DETTE ER EN KONTRAKT. DEN SIKRER DEG TILGANG TIL YACHTWORLD.COM’S TJENESTER OG NETTSTEDER, BLANT DEM SIDER EKSKLUSIVE FOR YACHTWORLD.COMS MEDLEMMER (SAMLEBEGREP "nettsidene"). DU SAMTYKKER HERVED I Å HOLDE BETINGELSENE BESKREVET NEDENFOR (BETINGELSER FOR BRUK)

Nettsidene eies og drives av Boats Group (“YachtWorld.com"). Din bruk av sidene er underlagt bestemmelsene i denne avtalen. Vennligst les dem nøye. YachtWorld.com tilbyr tilgang til nettsidene i bytte mot at du aksepterer disse betingelsene. Ved å besøke eller bruke nettsidene erklærer du at du vil akseptere og at du på lovlig vis er bundet av de gjeldende betingelsene. Dersom du ikke ønsker å være bundet av betingelsene for bruk, vennligst ikke besøk eller bruk våre nettsider. Er du registrert som medlem i YachtWorld.com ("medlem"), er din bruk av sidene også underlagt reglene og betingelsene i din YachtWorld Service Avtale ("Service Agreement") og medlemspraksis slik den er formulert på den delen av nettsidene som er forbeholdt medlemmer.

YachtWorld.com forbeholder seg retten til når som helst å endre betingelsene for bruk. Som bruker er du selv ansvarlig for å sjekke betingelsene for bruk og gjøre deg kjent med eventuelle endringer. Det kan skje endringer fra tid til annen. Ved å bruke og å besøke sidene er du til enhver tid underlagt de bestemmelsene som gjelder. Ønsker du ikke å være bundet av slike endringer, vennligst ikke besøk eller bruk sidene.

YachtWorld.com kan på egen hand og når som helst, uten varsel, avslutte ditt forhold når det gjelder tilgang til og bruk av hele eller deler av nettsidene.

Eierskap

Ingen deler av sidene kan reproduseres, endres, modifiseres, utgis i andre sammenhenger, kopieres, overføres eller distribueres for kommersiell bruk, som underlag for andres ideer, eller til offentlig fremvisning av noe slag uten at det gis anledning til det i disse betingelsene for bruk eller i Service Avtalen "Service Agreement". Intet av innholdet i brukerbetingelsene eller på nettsidene skal tolkes i retning av overdragelse av rettigheter og lisenser, enten direkte, implisitt, eller i henhold til tidligere formuleringer. Det gjelder både YachtWorld.com og partneres rettigheter til intellektuell kapital (åndsverk).

YachtWorld.com vil aktivt beskytte sine åndsverksrettigheter samt andre rettigheter i lovens fulle forstand. Vi vil også kreve erstatning, oppreisning, utgiftsdekning og dekning av advokathonorarer, samt gå til anmeldelse hvis berettiget.Innhold

Alle rettigheter, eiendomsrett og interesser til innholdet vist på nettsidene, inkludert, men ikke begrenset til, begrensing i nettsidenes utseende og stemning, informasjon, tekst, grafikk, bilder, lyd- og videomateriale, logoer, design, programvare, varemerker, servicemerker, vareutseende, varenavn, URL, kompilering, koordinering, valg, rekkefølge og organisering av alle disse elementene ("innhold"), eies av, eller brukes med tillatelse av, YachtWorld.com, og er beskyttet av amerikanske og andre nasjonale og internasjonale opphavsrett- og varemerkelover.

YachtWorld.com kan ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten for alt innhold tilgjengelig på nettsidene. Derfor skjer bruk av eller tillit til informasjon på nettsidene på egen risiko, og du er eneansvarlig for å undersøke påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av slik informasjon. Innholdet på nettsidene leveres som en tjeneste til deg og tilstedeværelsen på nettsidene betyr ikke på noen måte at YachtWorld.com støtter slik informasjon.

Hverken du eller dine representanter kan kopiere, reprodusere, modifisere, utgi, overføre, vise, skape avledet arbeid fra, sette sammen, samle inn data fra, opprette koblinger til, gripe inn i, eller distribuere på noen måte eller ved hjelp av noe hjelpemiddel, noe innhold, inkludert, men ikke begrenset til, medlemsmateriale (som definert i dette dokumentet), med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse til det i disse bruksbetingelsene, tjenesteavtalene (hvor det passer), medlemspolitikken (hvor det passer) eller uttrykkelig er gitt skriftlig tillatelse til av YachtWorld.com. Hverken du eller dine representanter kan bruke, modifisere, tilpasse, tilbakekonstruere eller på noen måte utnytte noe av innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, medlemsmateriale, helt eller delvis, unntatt det som er uttrykkelig tillatt i disse bruksbetingelsene.

Enhver uautorisert bruk eller utnyttelse av nettstedene eller innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, medlemsmateriale, inkludert faktiske oppsummeringer ("linjeoppføringer"), kan blant annet krenke amerikanske og andre nasjonale og internasjonale opphavsrettslover, varemerkelover, patentlover, lover om krenking av eiendomsrett, lover om personvern og offentlighet, lover om utilbørlig konkurranse, kommunikasjonslover og forskrifter, tjenesteavtalen og disse bruksbetingelsene og kan utsette deg for straff på sivil- og strafferettslig grunnlag.

Medlemsmateriale

Selv om medlemmer beholder eiendomsretten til den originale teksten, inkludert innsamlede faktiske oppsummeringer, fotografier og annet materiale de gir til YachtWorld.com ("medlemsmateriale"), eier YachtWorld.com en lisens til medlemsmaterialet. Når medlemsmaterialet er lagt ut på nettsidene, blir det i tillegg en del av nettsidene og innholdet som er beskyttet til fordel for YachtWorld.com.

Dersom brukerinformasjon kreves under din bruk av nettsidene, samtykker du i å oppgi nøyaktig og fullstendig brukerinformasjon til YachtWorld.com.

Volumkopiering, datainnsamling, automatisk skjemainnsending, automatisk opprettelse av oppføringer
og annen uautorisert bruk

Bruk av uautoriserte applikasjoner, programmer, protokoller, innretninger eller verktøy på nettsidene kan påføre en overdreven belastning på YachtWorld.coms infrastruktur, redusere hastigheten eller skade nettsidens funksjoner og forstyrre YachtWorld.coms og medlemmenes forretninger.

Det er ikke tillatt for brukere av nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til, medlemmer og deres representanter, å kopiere, koble seg til eller distribuere noe innhold, inkludert båtoppføringer og medlemsmateriale, ved hjelp av program, verktøy, applikasjon, protokoll eller innretning til å lage automatiske kopier av noe innhold. Du samtykker i at hverken du eller dine representanter vil bruke noen "robot-", "spider-", "rover-", "datainnsamlings-" eller annen datautvinningsteknologi eller automatisk eller manuell prosess for å overvåke, bufre, sette sammen, maskere, samle inn data fra, kopiere eller distribuere nettsidene, innhold eller noen del av dette, unntatt hvis det er gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse fra YachtWorld.com. Du samtykker i at hverken du eller dine representanter vil bruke noe program, verktøy, noen applikasjon, protokoll eller innretning til å utføre automatisert registrering av data på nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til, automatisering av HTTP SUBMIT til noe HTML-skjema på nettstedene, eller til å kopiere, samle inn data fra eller fjerne innhold, data, informasjon eller annet materiale fra nettstedene til noe formål, uansett om noe av innholdet, dataene, informasjonen eller annet tatt materiale blir brukt, distribuert på nytt, overført, vist offentlig, endret, reformatert eller kastet. Du samtykker i at hverken du eller dine representanter vil bruke noen innretning, programvare, protokoll, verktøy, rutine eller prosess til å skade, deaktivere, svekke, forstyrre, eller forsøke å skade, deaktivere, svekke eller forstyrre korrekt funksjon av nettstedene, innholdet eller noen aktivitet som blir utført på nettstedene. Du samtykker i at hverken du eller dine representanter vil foreta noen handling som, etter YachtWorld.coms eget skjønn, overbelaster eller påfører en uforholdsmessig stor belastning på YachtWorld.coms infrastruktur. All uautorisert bruk av nettstedene eller innholdet kan bli gjenstand for rettsforfølgelse, inkludert, men ikke begrenset til, opphør av enhver bruk av nettstedene.

Adgang til områder reservert for medlemmer

Kun medlemmer og deres autoriserte representanter har tilgang til passordbeskyttede medlemsområder på YachtWorld.coms nettsider, inkludert Boatwizard.com og soldboats.com ("medlemsområder"), forutsatt at slik adgang ellers er tillatt i samsvar med disse bruksbetingelsene og i serviceavtalen. Det er ikke tillatt for medlemmer å dele passord med ikke-medlemmer eller på annen måte tillate eller gjøre mulig ikke-medlemmers tilgang til medlemsområder hvis dette vil føre til et brudd på disse bruksbetingelsene eller serviceavtalen. For eksempel er det ikke tillatt for medlemmer å gi tillatelse til tredjeparter til å opptre som deres representant og dermed få adgang til medlemsområder, hvis agenten på denne måten, etter YachtWorld.coms eget skjønn, får noen økonomiske fordeler og/eller forstyrrer YachtWorld.coms virksomhet ved å få tilgang til områder reservert for medlemmer. Personer, som forsøker å få tilgang til medlemsområder uten skriftlig tillatelse fra YachtWorld.com eller på annen måte i strid med disse bruksbetingelsene, kan bli gjenstand for rettsforfølgelse, inkludert, men ikke begrenset til, opphør av all bruk av nettstedene.Begrenset lisens

Besøkende gis herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig, begrenset lisens til å vise, skrive ut og distribuere innholdet på nettstedene, forutsatt at slik bruk, etter YachtWorld.coms vurdering: (a) ikke forstyrrer, skader eller utnytter YachtWorld.coms virksomhet, (b) ikke overbelaster eller pålegger en uforholdsmessig stor belastning på YachtWorld.coms infrastruktur, (c) ikke brukes i forbindelse med eller til fordel for noen næringsvirksomhet eller konkurrerende virksomhet, inkludert, men ikke begrenset til, oppføringstjenester i næring eller ikke. (d) ikke representerer uautorisert bruk eller praksis i strid med disse bruksbetingelsene, serviceavtalen (som anvendelig) eller medlemspolitikken (hvor det passer), (e) ikke fjerner, endrer eller skjuler noen merknader om opphavsrett eller varemerke, navn, merke, logo, URL, innhold eller medlemsmateriale, inkludert, men ikke begrenset til, firmanavn, kontaktinformasjon, merker, logoer eller URLer, eller samler inn noe innhold og (f) ikke bryter gjeldende lover eller forskrifter. Alle rettigheter som ikke er gitt uttrykkelig i dette dokumentet er forbeholdt YachtWorld.com.

Interaktive områder

Ansvaret for all informasjon, data, tekst eller annet materiale, inkludert, men ikke begrenset til, medlemsmateriale, lagt inn av besøkende på nettstedene eller medlemmer noe sted på nettstedene ("materiale fra besøkende"), inkludert, men ikke begrenset til, fora, gule sider for båtliv, medlemsnettsteder, profesjonelle sider for båtliv, båtoppføringer, eller andre interaktive områder (i fellesskap kalt "interaktive områder"), ligger hos den personen som besøksmaterialet først kom fra. YachtWorld.com kontrollerer ikke besøksmateriale som er lagt inn på de interaktive områdene og garanterer derfor ikke for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på slikt besøksmateriale. Besøksmateriale som er lagt inn på de interaktive områdene er ikke konfidensielt, og YachtWorld.com kan bruke eller reprodusere slikt besøksmateriale etter eget skjønn. YachtWorld.com kan ikke og vil ikke overvåke alle innleggene på de interaktive områdene, men forbeholder seg retten (uten noen forpliktelse) til å slette, flytte eller redigere innlegg de blir oppmerksomme på som anses som uakseptable eller upassende av rettslige eller andre grunner. VED Å LEGGE INN, LASTE OPP ELLER OVERFØRE INFORMASJON ELLER INNHOLD TIL NETTSTEDENE, GARANTERER OG ERKLÆRER DU AT DU EIER ELLER KAN DISPONERE ALLE RETTIGHETER PÅ OG TIL SLIKT INNHOLD. YACHTWORLD.COM HAR IKKE NOE ANSVAR ELLER FORPLIKTELSE OVERFOR NETTSTEDENES BESØKENDE ELLER MEDLEMMER ELLER ANDRE PERSONER ELLER ENHETER SOM UTSPRINGER FRA BRUK AV ELLER TILLIT TIL MATERIALE SOM ER LAGT INN AV DE SOM BESØKER NETTSTEDENE ELLER MEDLEMMENE PÅ NETTSTEDENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSVAR FOR ALLE TYPER FEIL, UTELATELSER, MANGLENDE TILGJENGELIGHET ELLER VILLEDENDE OPPLYSNINGER I SLIKT MATERIALE.

Andre bruksbegrensninger

Alle besøkende på, eller medlemmer av, nettstedene samtykker i at de ikke vil bruke nettstedene eller innholdet til å:

 1. bryte lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover, forskrifter eller bestemmelser;
 2. Poste, laste opp eller overføre innhold, besøkendes materialer, kundematerialer, informasjon eller materiale som involverer båter eller andre fartøy i noe land eller region som er underlagt eller mål for omfattende økonomiske sanksjoner fra USA eller EU (inkludert, uten begrensing, Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan, Syria og Krim-delen av Ukraina) eller som involverer individ eller instans oppført på noen regulert part-liste bestyrt under noen lover for USA, EU og andre gjeldende lover relatert til økonomiske eller handelssanksjoner ("sanksjonslover"), inkludert uten begrensing, det amerikanske finansdepartementet, Kontor for utenlandske tilgodehavenderkontrolls spesielt utpekte statsborgere og liste over blokkerte personer, og EUs konsoliderte liste, eller med noe individ eller instans som er i aggregatet, 50 prosent eller større, eid eller kontrollert av slik person, i hvert tilfelle til den grad slike handler eller transaksjoner er i brudd med sanksjonslover eller eksportkontrollover. Enhver oppføring som er i brudd kan fjernes av Yachtworld;
 3. legge inn, laste opp eller overføre materiale fra besøkende eller medlemsmateriale som krenker eller strider mot tredjeparts immaterielle eiendomsrettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, varemerker, opphavsrett, patent- og forretningshemmeligheter;
 4. legge inn, laste opp eller overføre innhold, informasjon eller materiale som krenker andres personvern- eller offentlighetsrettigheter;
 5. legge inn, laste opp eller overføre innhold, informasjon eller materiale som du vet eller har grunn til å vite er falsk eller villedende;
 6. legge inn, laste opp eller overføre til YachtWorld.com eller tilknyttede selskaper falsk, ufullstendig, unøyaktig eller misvisende brukerinformasjon;
 7. legge inn, laste opp eller overføre innhold, informasjon eller materiale som er ulovlig, obskønt, nedsettende, truende, plagsomt, fornærmende, hatefullt, injurierende, baktalende, vulgært, representerer angrep på andres personvern, rasemessig, etnisk eller på annen måte støtende eller fornærmende for en tredjepart;
 8. legge inn, laste opp eller overføre innhold, informasjon eller materiale som er beskyttet av en fortrolighetsavtale eller som du ikke har rett til å legge inn, laste opp eller overføre med hjemmel i lov eller kontrakt;
 9. legge inn, laste opp eller overføre kjedebrev, reklame, pyramideplaner, søppelpost eller andre former for reklame eller anmodninger;
 10. utgi seg for å være en annen, en tredjepart eller en representant eller moderator for YachtWorld.com, eller feilaktig erklære, eller på annen måte feilaktig utgi seg som, nettstedenes besøkende eller medlemmer tilknyttet en person eller enhet;
 11. opptre på noen måte som begrenser andre personers bruk eller utnyttelse av nettstedene eller innholdet;
 12. ta i bruk innsamling fra skjermbilder eller databaser eller enhver annen aktivitet med formål å samle inn innhold, data, båtoppføringer eller annen informasjon i strid med disse bruksbetingelsene, serviceavtalen (hvor det passer), medlemspolitikken (hvor det passer) eller loven;
 13. opptre slik, etter YachtWorld.coms mening, at lover brytes eller utsetter YachtWorld.com eller tilknyttede selskaper, kunder eller leverandører for ansvar eller skade av noen type;
 14. endre, slette, forstyrre eller på annen måte skade noen del av nettstedene;
 15. begunstige en konkurrent til YachtWorld.com, YachtWorld.com, eller noen tilknyttede selskaper;
 16. delta i eller bruke i sammenheng med noen kommersiell virksomhet, unntatt hvis det er gitt uttrykkelig tillatelse i dette dokumentet;
 17. overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som du ikke har rett til å overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig i samsvar med lov, kontrakt eller betrodd forhold;
 18. overføre innhold som inneholder virus, trojansk hest eller annen datakode, filer eller programmer laget for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonen til dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr eller på annen måte forstyrre eller avbryte nettstedene eller servere eller nettverk koblet til nettstedene.
 19. overføre innhold som inneholder ormer, luker eller bakdører som vil muliggjøre uautorisert tilgang til nettstedene, YachtWorld.com programvare, maskinvare, datamiljø eller nettverk eller som kan slette data eller programmering
Enhver bruk av nettstedene eller adferd om strider mot disse betingelsene kan føre til rettsforfølgelse, inkludert, men ikke begrenset til, at YachtWorld.com umiddelbare sperrer din tilgang til nettstedene.

Konfidensialitet

Vi kan ikke garantere konfidensialitet ved bruk av YachtWorld.com. Vi fraråder brukere å sende eller overføre informasjon de anser som konfidensiell eller følsom. YachtWorld.com er heller ikke ansvarlige for skader som måtte oppstå dersom slik informasjon er avgitt til sidene. Om ikke annet er angitt i personvernerklæringen, har YachtWorld.com ingen forpliktelser når det gjelder å hemmeligholde informasjon som blir sendt oss. Ved å sende oss informasjon eller materiell gir du YachtWorld ubegrenset, evig, irreversibel og ikke-eksklusiv rett til bruk, gjenbruk, fremvisning, drift, modifisering, videreutvikling av informasjon/materiell samt bruk, overføring og distribusjon av dette. Videre samtykker du i at YachtWorld.com fritt kan bruke ideer, konsepter, knowhow eller teknikker du overgir til oss for et hvilket som helst formål. For nærmere informasjon om innhenting, bruk og publisering av informasjon, vennligst sjekk vår personvernerklæring.

Ingen representasjon eller garantier

Din bruk av eller tiltro til noe som helst av Innholdet på nettsidene, inkludert medlemsmateriell og annet som er tilgjengelig, skjer på ditt eget ansvar. Nettsidene kan inneholde unøyaktigheter, ikke-oppdatert informasjon, feil, utelatelser og ellers ha andre mangler. YACHTWORLD.COM VERKEN GARANTERER ELLER GÅR GOD FOR NØYAKTIGHET, EKTHET, AKTUALITET, TILGJENGELIGHET, FULLVERDIGHET, KORREKTHET, SANNHETSGEHALT ELLER VERDI AV INFORMASJONEN PÅ SIDENE, INNHOLDET, MEDLEMSMATERIELL, MATERIELL FRA DE BESØKENDE ELLER ANNET MATERIELL SOM ER TILGJENGELIG PÅ SIDENE. YachtWorld.com forbeholder seg retten til å modifisere informasjon vist på sidene, men tar samtidig intet ansvar for modifisering og oppdatering av slik informasjon. Et hvilket som helst Innhold eller annet materiell som er lastet ned eller på annen måte hentet ut fra sidene skjer på brukernes eget ansvar. Brukerne er også selv ansvarlige for skader eller ulemper som følger av nedlasting av slikt materiell. ALT INNHOLD OG MATERIELL PÅ SIDENE, INKLUDERT OG IKKE BEGRENSET TIL MEDLEMSMATERIELL, BESØKENDES MATERIELL, INFORMASJON, DATA, TEKST, FOTOGRAFIER, DOKUMENTER OG GRAFIKK, BLIR BEHANDLET I ORIGINAL FORM MED EVENTUELLE FEIL OG MANGLER. YACHTWORLD.COM FRASIER SEG KLART ALLE FORMER FOR GARANTIER, BÅDE UTTALTE OG/ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE KOMMERSIELLE HENSIKTER OG EGNETHET FOR SPESIELLE FORMÅL. I TILLEGG TAR VI AVSTAND FRA ALLE FORMER FOR BRUDD PÅ RETTIGHETSLOVGIVNING (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ALLE LOVGIVNING SOM OMHANDLER RETTIGHETER TIL INTELLEKTUELL EIENDOM)

Brukere av sidene bør ikke ukritisk stole på meninger uttrykt på sidene, verken i forretningssammenheng, i finansiell sammenheng eller når det gjelder å ta beslutninger generelt sett.

Begrensning av ansvar

IKKE I NOE TILFELLE VIL YACHTWORLD.COM, SELSKAPETS LEDELSE, ANSATTE, KONTRAKTØRER, SUBKONTRAKTØRER, LEVERANDØRER, AGENTER, PARTNERE, DATTERSELSKAPER, ETTERFØLGERE ELLER PÅ ANDRE MÅTER TILKNYTTEDE PERSONER, HOLDES ANSVARLIGE FOR NOE FORMER FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE ØKONOMISK, STRAFFBARE, STRAFFBART FOREBYGGENDE, SPESIELLE SKADER ELLER SKADER SOM FØLGER SOM KONSEKVENS AV FORUTGÅENDE HANDLINGER. HERUNDER OGSÅ TAP AV GOODWILL ELLER TAP AV FORTJENESTE SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED TILTRO TIL INFORMASJON PÅ SIDENE, SAMT UTEN BEGRENSNINGER, ETHVERT ANSVAR SOM FØLGER AV KONTRAKTSBRUDD, UTELATELSER ELLER LIGNENDE ATFERD, SAMT FOR SKADER OG TORT. DETTE SELV OM YACHTWORLD.COM ER BLITT KLART INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. BEGREPET "SKADER" INKLUDERER, UTEN BEGRENSNINGER, ADVOKATHONORARER, TAPT FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV PROGRAMMER ELLER DATA I IT-SYSTEMER. YACHTWORLD.COM FRASKRIVER SEG KLART OG TYDELIG ETHVERT SIVILRETTSLIG OG STRAFFERETTSLIG ANSVAR MED HENSYN TIL INJURIER, BRUDD PÅ RETTIGHETER TIL INTELLEKTUELL EIENDOM, PERSONVERN, OBSKØNITET ELLER ANDRE RETTSLIGE FORHOLD SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV OG TILGANG TIL TREDJEPARTS INFORMASJON OG INTELLEKTUELL EIENDOM, MEDLEMSMATERIELL, BESØKENDES MATERIELL ELLER UTTALELSER OG MENINGER SOM KOMMER FREM PÅ SIDENE.I

Kompemsasjon

DU SAMTYKKER I Å KOMPENSERE FOR ELLER FRASKRIVE YACHTWORLD.COM, SELSKAPETS PARTNERE, DATTERSELSKAPET, AGENTER, LEDELSE, ANSATTE, KONTRAKTØRER, LEVERANDØRER, ETTERFØLGERE OG TALSMENN FOR ALLE KRAV OG IMPLISITTE ANSVARSFORHOLD, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, PÅREGNELIGE ADVOKATHONORARER SOM FØLGE AV: ENHVER INFORMASJON SENDT, LASTET OPP, OVERFØRT ELLER PÅ ANNEN MÅTE LEVERT AV DEG TIL NETTSIDENE, YACTHWORLD.COM, OG/ELLER PARTNERE; ET HVILKET SOM HELST OG SAMTLIGE KRAV, PÅTATT ANSVAR OG FORPLIKTELSER OVERFOR TREDJEPARTER MOT YACHTWORLD.COM. DETTE SOM FØLGE AV DIN BRUK NETTSIDENE, DERES INNHOLD, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DET SOM FØLGER AV ENHVER TYPE BESLUTNING ELLER TRANSAKSJON SOM KAN KNYTTES TIL NETTSIDENE ELLER DERES INNHOLD. VIDERE ALLE KRAV, FORPLIKTELSER OG ANSVAR SOM FØLGER AV DIN ELLER TREDJEPARTS TILBAKEHOLDELSE AV INFORMASJON, UAKTSOMHET, BEVISST VILLEDNING, BRUDD PÅ GARANTI ELLER UTELATELSE AV AVTALE HANDLINGER NEVNT I DENNE AVTALEN, ELLER FOR UNDERSLAG AV INFORMASJON ELLER UTELATELSER FRA DIN SIDE TIL YACHTWORLD.COM ELLER TREDJEPART..Varemerker

Navn, varemerker, servicemerker, varenavn, forpakningsdesign, domenenavn og logoer (“varemerker") som vises på sidene tilhører Boats Group og deres eiere. Det er ikke tillatt å bruke disse varemerkene uten tydelig og skriftlig autorisasjon av YachtWorld.com og deres respektive eiere.

Lenker

Nettsidene tilbyr lenker til andre nettsteder som opererer helt uavhengig av sidene til YachtWorld.com. Vær oppmerksom på at vi ikke handler på vegne av eller garanterer for innholdet på disse sidene, og tar dermed heller ikke ansvar for eierforhold og rettslige forhold på sidene. Ikke i noe tilfelle vil vi ved å ha lenker til andre nettsider på våre sider, gå god for innhold, produkter eller tjenester på disse sidene. Besøkende og medlemmer må også være oppmerksom på at slike sider kan ha brukerbetingelser og/eller betingelser om personvern som er forskjellig fraYachtWorld.coms regelverk.

Oppsigelse

YachtWorld.com forbeholder seg retten til å utestenge et hvilket som helst medlem fra nettsidene. Dette kan skje umiddelbart og uten varsel dersom medlemmet etter vår oppfatning ikke opptrer i samsvar med brukererklæringen, Service Agreement, eller bryter lokalt, statlig, nasjonalt eller internasjonalt lovverk. Videre dersom medlemmet blander seg i andres bruk av nettsidene eller på annen måte opptrer i strid med forretningsdriften til YachtWorld.com, selskapets partnere eller datterselskaper.

Juridiske tilleggspunkter - gjelder bare for brukere i Nord- og Sør-Amerika

Disse betingelsene skal etterleves og forstås i henhold til loven i Virginiasamveldet, uten at de dermed skal gi grunnlag for dets prinsipper om Juridisk konflikt. Enhver disputt eller kontrovers som følge av betingelsene faller under den eksklusive jurisdiksjonen til USAs Føderale Rettsvesen og/eller Staten Virginias Rettsvesen. Behandling av slike disputter skal kun foregå i Miami, Florida, USA. Brukerbetingelsene (samt Service Agreement og, for medlemmer, gjeldende medlemsregelverk) utgjør det eneste og rådende avtaleverket som regulerer din tilgang til sidene. Enhver del av brukerbetingelsene betegnet av en kompetent jurisdiksjon som ikke mulig å etterleve skal holdes separat i denne jurisdiksjonen, slik at man unngår at resten av brukerbetingelsene blir ugyldige. I tilfeller der deler av avtalen ikke kan etterleves i en jurisdiksjon innebærer ikke dette at det samme gjelder i andre jurisdiksjoner.

Juridiske tilleggspunkter - gjelder bare for brukere utenfor Nord- og Sør-Amerika:

Disse betingelsene skal etterleves og forstås i henhold til loven i England. Enhver disputt eller kontrovers som følge av betingelsene faller under den eksklusive jurisdiksjonen til Engelsk Rettsvesen. Brukerbetingelsene, personvernerklæringen (samt Service Agreement og, for medlemmer, gjeldende medlemsregelverk) utgjør det eneste og rådende avtaleverket som regulerer din tilgang til sidene. Enhver del av brukerbetingelsene betegnet av en kompetent jurisdiksjon som ikke mulig å etterleve skal holdes separat i denne jurisdiksjonen, slik at man unngår at resten av brukerbetingelsene blir ugyldige. I tilfeller der deler av avtalen ikke kan etterleves i en jurisdiksjon innebærer ikke dette at det samme gjelder i andre jurisdiksjoner.

Personvern

Våre bestemmelser om personvern er beskrevet i personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i disse med henblikk på hvordan YachtWorld.com opptrer i forbindelse med innhenting av informasjon.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål i forbindelse med brukerbetingelsene til YachtWorld.com, ønsker å informere oss om mistanker om brudd på copyright- og varmerkebestemmelsene eller annet misbruk av opphavsrett eller nettsidene som sådan, vennligst kontakt oss på copyright@yachtworld.com.